Sự thật về BKAV
Vấn đề khác

 

DANH SÁCH CHÁNH PHỦ LIÊN BANG TRÊN THẾ GIỚI

Theo danh sách các quốc gia của Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Mỹ cho thấy có tổng cộng 25 chánh phủ liên bang trên thế giới. Đó là các quốc gia: 1. Argentina, 2. Australia, 3. Austria, 4. Belgium, 5. Bosnia and Herzegovina, 6. Brazil, 7. Canada, 8. Comoros, 9. Cyprus, 10. Ethiopia, 11. Germany, 12. India, 13. Malaysia, 14. Malaysia, 15. Micronesia, 16. Nepal, 17. Nigeria, 18. Pakistan, 19. Russia, 20. Saint Kitts and Nevis, 21. South Africa, 22. Spain, 23. Switzerland, 24. United Arab Emirates, 25. United States of America.
------------

Trở về trang "Vấn đề khác"